Om oss

Om Helalivet omsorg

Helalivet omsorgs vision är att vara en utåtriktad daglig verksamhet i tiden.

Carina Y Johansson och Annica Åström är grundare och ensamma ägare till företaget. Båda två har lång och gedigen erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Vår erfarenhet är att alla människor vill och kan utvecklas. Verksamheten leds och utvecklas utifrån ett tydligt och förankrat kvalitetsarbete där styrning och ledning sker mot önskade effekter för personer i våra verksamheter. Vår gemensamma värdegrund ligger till grund för vårt agerande och den enskildes önskemål styr insatsens utformning

 

Värdegrund

Alla människor har lika värde.

Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet. 
Vi bemöter varje deltagare med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet.
Vi uppmärksammar människors kunskaper, förmågor och erfarenheter. 

 

Våra verksamheter

Våra verksamheter präglas av metoder och arbetssätt som främjar personens inflytande, delaktighet och självbestämmande. Arbetet utgår från företagets värdegrund som bygger på ett värdigt och gott bemötande.  Vi samarbetar mellan våra verksamheter och skräddarsyr den lösning som passar personen bäst. Vår erfarenhet är att alla människor kan och vill utvecklas.

Dialog

För att ta reda på vad personerna i vår verksamhet tycker är viktigt för att trivas, må bra och utvecklas genomför vi fokusgrupper på varje verksamhet. Det som kommer fram i fokusgruppen utgör grunden för verksamheternas Kvalitetsgaranti. Varje år genomför en kvalitetsundersökning med frågeställningar utifrån bla kvalitetsgarantin. Vårt arbete utvärderas och vid behov upprättas en handlingsplan för att förbättra kvaliteten på verksamheten. Vi ser vår synpunkt­ och klagomålshantering som ett viktigt verktyg och en viktig del av vår kvalitetsutveckling. Om vi inte vet var vi brister kan vi heller inte bli bättre. Samverkan och dialog med anhöriga och gode män är en ytterligare en hörnsten i vårt förbättringsarbete. Ett gott samarbete med den enskilde och/eller dess företrädare ligger till grund för det arbete vi utför.

 

Lättlästa dokument

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet och LSS.